Privacybeleid Klarna

Het is belangrijk voor ons dat je je beschermd voelt als je met Klarna betaalt of gebruik maakt van een van onze andere diensten. Daarom verstrekken we in deze privacyverklaring alle informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken.

1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse Handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met hoofdkantoor in Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, ook actief via haar filialen. Klarna Bank AB (“Klarna, “wij”, “ons”) is de gegevensbeheerder overeenkomstig de EU-General Data Protection Regulation “GDPR”, wat staat voor Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming “AVG”. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ons team gegevensbescherming door te schrijven naar dataprotectie@klarna.nl.

2. Je rechten als betrokkene op het gebied van gegevensbescherming

Je hebt op grond van de AVG recht op zeggenschap over je persoonsgegevens en op rechtstreekse informatie van ons over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Hieronder kan je lezen wat je rechten zijn. Als je meer wil weten of contact met ons wil opnemen om je rechten uit te oefenen, kan je ons het gemakkelijkst een e-mail sturen op dataprotectie@klarna.nl.

Als je informatie wenst over welke persoonsgegevens Klarna beschikt door middel van de zogenaamde subject access, of als je bepaalde gegevens wil laten verwijderen, kan je ons een verzoek sturen door dit formulier in te vullen, dat beschikbaar is op onze homepage. Voor andere soorten vragen kan je de contactgegevens in rubriek 12 gebruiken.

Je rechten

  • Recht om persoonsgegevens te laten wissen (“Right to be forgotten”).

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je kan ons bijvoorbeeld verzoeken om persoonsgegevens te wissen (i) die wij niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of (ii) die wij verwerken op basis van jouw toestemming en waarvoor je je toestemming intrekt. In bepaalde gevallen kunnen wij echter je persoonsgegevens niet wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nog steeds noodzakelijk zijn om te worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, wanneer het belang van Klarna om de gegevens te verwerken prevaleert op jouw belang om ze te laten wissen, of omdat wij een wettelijke verplichting hebben om ze te bewaren. Je kan meer lezen over onze wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren in de paragrafen 4 en 9 hieronder. De daar beschreven wetten weerhouden ons ervan bepaalde gegevens onmiddellijk te wissen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing, waarover je meer kan lezen in de hiernavolgende lijst van rechten.

  • Recht om geïnformeerd te worden.

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, door dienst-specifieke FAQ’s en door je vragen te beantwoorden.

  • Recht op toegang tot je persoonlijke gegevens (“Subject access”).

Je hebt het recht om te weten of Klarna persoonsgegevens over jou verwerkt, en om een kopie (“gegevensuittreksel”) van dergelijke gegevens te ontvangen, de zogenaamde subject acces. Via het gegevensuittreksel krijg je informatie over welke persoonsgegevens Klarna over je bewaart en hoe wij deze verwerken.

  • Recht op toegang tot, en verzoek om overdracht van, je persoonsgegevens naar een andere ontvanger (“Dataportabiliteit”).

Dit recht houdt in dat je een kopie kan opvragen van de persoonsgegevens die Klarna over je bewaart, die Klarna gebruikt voor het maken van een overeenkomst met je, of op basis van je toestemming, in een machine-leesbaar formaat. Hierdoor kan je deze gegevens ergens anders gebruiken, bijvoorbeeld om je persoonsgegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke/ontvanger.

  • Recht op rechtzetting. 

Je hebt het recht te verzoeken om onjuiste informatie over jou te corrigeren of om informatie te vervolledigen die volgens jou onjuist of onvolledig is.

  • Recht om verwerking te beperken.

Als je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat wij de informatie niet nodig hebben voor een specifiek doel, kan je ons vragen de verwerking van dergelijke persoonsgegevens te beperken. Je kan ook vragen de verwerking van je persoonsgegevens stop te zetten zolang de evaluatie van het verzoek loopt.  Indien je bezwaar maakt tegen onze verwerking op grond van het recht dat hieronder rechtstreeks wordt beschreven, kan je ons ook vragen de verwerking van die persoonsgegevens te beperken gedurende onze beoordeling.

  • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, onder f, AVG), door te verwijzen naar je persoonlijke omstandigheden. Bovendien kan je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Wanneer je ons laat weten dat je niet langer direct marketing van ons wenst te ontvangen, zullen wij de marketing-optie voor je uitschakelen en je geen marketing meer toesturen.

  • Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen een door Klarna genomen geautomatiseerde beslissing als het besluit rechtsgevolgen heeft voor je of je aanzienlijk beïnvloedt op een gelijkaardige manier. Zie in punt 6 hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluiten.

  • Recht om je toestemming in te trekken.

Zoals beschreven hieronder in punt 5, waar wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je impliciete of expliciete toestemming, heb je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer je je toestemming intrekt, dan zullen wij de verwerking van je gegevens voor die doeleinden stopzetten.

  • Recht om een klacht in te dienen.

Als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Klarna, kan je een klacht indienen bij de Integritetsskyddsmyndigheten, dit is de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens door Klarna. Je kan hier de Integritetsskyddsmyndigheten contacteren.

Instellingen in de Klarna App: In de Klarna App geeft Klarna je de mogelijkheid om je voorkeuren voor bepaalde diensten aan te passen, zoals lopende mededelingen of het automatisch invullen van je informatie bij aankoop. Wij zullen je keuzes altijd respecteren.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In dit deel beschrijven wij de verschillende persoonsgegevens die wij gebruiken. In punt 4 beschrijven wij voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken.

  • Contact- en identificatiegegevens – Naam, geboortedatum, sociale-zekerheidsnummer, titel, beroep, geslacht, facturerings- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, leeftijd, inkomensgegevens, geluidsopnamen, je foto’s en video-opnamen, je identiteitskaart enz.

  • Informatie over goederen/diensten – Gegevens over de goederen/diensten die je hebt gekocht of besteld, zoals het soort artikel of het volgnummer van de levering.

  • Informatie over je financiële draagkracht – Informatie over bv. je inkomen, eventuele kredieten, een negatieve betalingsgeschiedenis en eerdere kredietgoedkeuringen.

  • Betalingsinformatie – Krediet- en debetkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum en CVV-code), bankrekeningnummer, naam van de bank.

  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten – Welke service(s) en welke verschillende functies heb je gebruikt in deze diensten en hoe heb je ze gebruikt. Dit omvat informatie over openstaande en eerdere schulden, je terugbetalingsgeschiedenis en je persoonlijke voorkeuren.

  • Technische informatie gegenereerd door je gebruik van Klarna’s diensten – Technische gegevens zoals responstijd voor webpagina’s, downloadfouten, datum en tijd waarop je de dienst hebt gebruikt.

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna – Geregistreerde telefoongesprekken, chatgesprekken en e-mailcorrespondentie.

  • Je contacten met de winkels die je frequenteert – Informatie over je interactie met winkels, bv. of je de koopwaar hebt ontvangen en welk soort winkel je frequenteert.

  • Apparaat-informatie – IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over de instellingen van je toestel.

  • Informatie uit externe PEP- en sanctielijsten – Sanctielijsten en lijsten van politiek prominente personen (“PEP”) bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie, en de reden waarom de persoon op de betrokken lijst staat.

  • Gevoelige persoonsgegevens – Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens waaruit iemands religieuze, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over iemands gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid kan of kunnen worden afgeleid, alsook biometrische gegevens.

  • Service-specifieke persoonsgegevens – In het kader van onze dienstverlening via de Klarna App en browserextensie gebruiken wij aanvullende persoonsgegevens die niet onder de hierna genoemde categorieën vallen: Klarna’s spaar- en betaalrekeningen, Auto-import, Persoonlijke Financiën en inschrijvingen voor evenementen. Informatie over elke dienst:
    • De Klarna App en browserextensie: Alle inhoud die je oplaadt of indient (zoals foto’s, ontvangstbewijzen of product- en verkopersrecencies), locatie- en geolocatiegegevens en websites je bezoekt in de App’s browser of met de geïnstalleerde extensie;

    • Klarna’s spaar- en betaalrekeningen: Informatie over je transacties en stortingen, alsook informatie over waar je geld vandaan komt of waarvoor het gebruikt zal worden. Klarna zal voor deze dienst ook gegevens over derden (zoals begunstigden of betalers) verwerken;

    • Auto-import: Informatie van je gelieerde e-mailaccount die we doorgeven aan de Klarna App; het gaat hier over je gedane aankopen, product-, prijs- en hoeveelheidsinformatie, trackingnummers van leveringen en informatie over winkels;

    • Persoonlijke financiën: Informatie van je andere bankrekeningen en andere soorten rekeningen (zoals kaartrekeningen) die je aan de dienst wil koppelen, alsmede informatie zoals rekeningnummer, bank, eerdere transacties van je gekoppelde rekeningen, saldi en tegoeden; en

    • Registratie van evenementen via sociale media: Informatie over je profiel van je sociale media-account en bedrijfsinformatie zoals de naam, het adres en het type bedrijf van je werkgever.

Gedetailleerde informatie over de relevante persoonsgegevens voor elke dienst is ook te vinden in de voorwaarden die wij hier hebben opgesomd.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

In de onderstaande tabellen beschrijven we:

  1.  waarvoor wij je persoonsgegevens zullen gebruiken (het doel),

  1.  welke soorten persoonsgegevens wij daarvoor gebruiken, en of de persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van een andere bron afkomstig zijn. In de gevallen waarin wij je persoonsgegevens van een andere bron hebben ontvangen, vermelden wij de naam van die bron tussen haakjes,

  1. welke wettelijke rechten we hebben om gegevens over je te verwerken op grond van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG, en

  1. wanneer Klarna stopt met het gebruik van de persoonsgegevens specifiek voor elk doel.

4.1 Doeleinden waarvoor Klarna altijd je persoonsgegevens gebruikt, ongeacht de dienst die je gebruikt.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor info over wanneer Klarna de gegevens verwijdert.
Om de interactie met jou als klant te beheren zoals overeengekomen, en dit voor elke dienst waarvan je gebruik maakt. Dit omvat het creëren en toesturen van informatie in elektronisch formaat (geen marketing).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Gevoelige persoonsgegevens.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bv. van materiaal dat jij wil uploaden), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a, AVG).Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Om klantentevredenheidsonderzoeken en marktonderzoeken te kunnen uitvoeren alsook om beoordelingen van je te vragen, via e-mail, sms, telefoon of andere communicatiekanalen.Als je niet wil dat wij deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Informatie over jouw gebruik van Klarna’s diensten.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Klarna er rechtmatig belang bij te hebben om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Om de netwerk- en informatiebeveiliging van Klarna’s diensten te waarborgen.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij een belangenafweging stelt Klarna er gerechtvaardigd belang bij te hebben om de veiligheid van het netwerk en informatie te waarborgen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat haar belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar. Het is ook in jouw belang als klant dat wij zorgen voor een goede informatiebeveiliging.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Deze verwerking duurt zolang je van een dienst gebruik maakt.
Om jou als kwetsbare klant te kunnen helpen (d.w.z. als je ons contacteert voor extra steun wegens bijzondere omstandigheden). Dit betekent dat wij je speciale ondersteuning kunnen bieden, bv. wanneer je contact opneemt met de klantenservice.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Gevoelige persoonsgegevens (informatie over je gezondheid). Van andere bronnen:Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Op basis van je toestemming (art. 6, lid 1, onder a), en (art. 9, lid 2, onder a, AVG).Wanneer je ons meedeelt dat je niet langer een kwetsbare klant bent of wanneer je je toestemming intrekt. Wij staken deze verwerking ook indien en wanneer je ons meedeelt dat je niet langer klant van Klarna wil zijn.
Om in staat te zijn risicoanalyses uit te voeren, fraude te voorkomen en risicobeheer uit te voeren.Wij voeren de verwerking uit om je identiteit te bevestigen en om na te gaan of de door jou verstrekte gegevens correct zijn, alsook om criminele activiteiten tegen te gaan.Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming voor dit doel, om na te gaan of je een frauderisico loopt. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.Van jou:Contact- en identificatiegegevens. Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Gevoelige persoonsgegevens.De verwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je te sluiten (art.6, lid 1, onder b, AVG).Wij zijn ook wettelijk verplicht om de identiteit van onze klanten te verifiëren (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme)Gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.Deze verwerking vindt plaats terwijl je gebruik maakt van een Klarna-dienst.Als Klarna een risico heeft geïdentificeerd in de manier waarop je Klarna gebruikt, zullen wij je informatie voor dit doel blijven gebruiken en onze risicobeoordeling voortdurend bijwerken zolang er een risico op fraude bestaat. Deze verwerking duurt zo lang als wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om je persoonsgegevens te anonimiseren teneinde onze diensten en producten te verbeteren en het consumentengedrag te analyseren.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat) Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij deze afweging van belangen heeft Klarna bepaald een gerechtvaardigd belang te hebben zowel bij het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkelingsdoeleinden als bij het analyseren van consumentengedrag om de dienstverlening en klantervaring te verbeteren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Het anonimiseren van jouw informatie maakt ook dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens gebruiken.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om gegevensanalyses uit te voeren voor productontwikkeling en tests, voor de verbetering van onze risico- en kredietmodellen en voor de vormgeving van onze diensten (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen persoonsgegevens meer worden verwerkt).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (jouw apparaat)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen gaat Klarna ervan uit een gerechtvaardigd belang te hebben bij het uitvoeren van gegevensanalyses voor productontwikkeling en testdoeleinden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Bovendien profiteren onze klanten van de verwerking omdat die ons helpt foutloze en duurzame diensten te leveren.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om statistieken en rapporten op te stellen voor economische analyses of analyses van betalingstrends of -volumes in bepaalde regio’s of bedrijfstakken (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen verwerking van persoonsgegevens meer plaatsvindt).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel) Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art.6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het verkrijgen van statistische gegevens en rapporten voor dit doel. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om je identiteit te controleren en te verifiëren.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (art.6, lid 1, onder b, AVG).Zolang je gebruik maakt van een van Klarna’s diensten.
Om je persoonsgegevens te delen met de verschillende ontvangers beschreven in punt 7.1 (leveranciers en onderaannemers, bedrijven binnen de Klarna Groep, verantwoordelijken voor je financiële transacties, autoriteiten en kopers van schuldvorderingen, bedrijven of activa).Alle in punt 3 genoemde soorten.Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.1).Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bv. om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om te beslissen welk soort marketing wij je zullen aanbieden.Als je niet wil dat we deze verwerking uitvoeren, neem dan graag contact op met ons. Wij zullen je gegevens dan niet langer voor marketing gebruiken. Contactinformatie is te vinden in punt 12.De verwerking kan profilering inhouden. Zie punt 6 voor meer informatie over je rechten.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat) Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om te bepalen welk type marketing wij je aan moeten bieden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Wij hebben ook in overweging genomen dat marketing in de AVG als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang wordt genoemd.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt, of wanneer je ons laat weten dat je niet geïnteresseerd bent in deze verwerking.
Indien je daarmee instemt, jou informatie te verstrekken over onze producten of diensten, en over aanbiedingen die in samenwerking met onze partners worden aangeboden.Indien je geen marketing van ons wenst te ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over jouw gebruik van Klarna’s diensten. (Klarna)Je contacten met de winkels waar je winkelt of die je bezoekt. (De winkel)De verwerking is gebaseerd op jouw toestemming (Art.6, lid 1, onder a, AVG)Wanneer je je afmeldt of ons meedeelt dat je niet in deze verwerking geïnteresseerd bent.
Om jou marketingmateriaal en aanbiedingen over andere producten en diensten te bezorgen uit ons pakket, die vergelijkbaar zijn met degenen die je al gebruikt hebt en die deel uitmaken van Klarna als winkelplatform.Als je geen marketing van ons wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van je gegevens voor het verzenden van marketing. Zie punt 12 voor onze contactinformatie.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om je marketing toe te sturen over onze diensten en aanbiedingen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Wij hebben ook in overweging genomen dat marketing in de AVG als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang wordt genoemd.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt, of wanneer je ons laat weten dat je niet geïnteresseerd bent in deze verwerking.
Om Klarna te beschermen tegen juridische claims en om Klarna’s wettelijke rechten te vrijwaren.Alle in punt 3 genoemde soorten.In geval van een geschil kan Klarna ook andere soorten persoonsgegevens over je verzamelen als wij die nodig hebben om onze rechten uit te oefenen.De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om zichzelf te beschermen tegen rechtsvorderingen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

4.2 Doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt als je een van Klarna’s betaalmethoden gebruikt in een winkel, of ervoor kiest om te betalen met een bankpas of creditcard bij Klarna’s check-out in een winkel.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor meer info over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor info over wanneer Klarna de gegevens verwijdert.
Om het recht van de winkel op betaling van je aankoop over te dragen aan Klarna (“factoring”).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna dat zij (en de winkel) een gerechtvaardigd belang heeft om je uitstaande krediet te kopen of verkopen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de aankoop plaatsvindt.
Om je persoonsgegevens te delen met de verschillende ontvangers die in art 7.2 worden beschreven (winkels, betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen, fraudepreventiebureaus en bedrijven die identiteitsinformatie verstrekken, alsook Google).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Afhankelijk van de begunstigde (zie art 7.2).In de eerste plaats wanneer de aankoop plaatsvindt, maar ook gedurende de gehele periode dat Klarna de gegevens in haar systemen heeft, d.w.z. totdat de informatie is gewist. Zie punt 9 voor meer details over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
In een winkel die Klarna als betaalmethode aanbiedt of die Klarna check-out heeft, evalueren wij de volgorde waarin de verschillende betaalmethoden aan jou moeten worden gepresenteerd bij de kassa van de winkel. Deze verwerking heeft geen invloed op welke van Klarna’s betaalmethoden voor jou beschikbaar zijn.Als je niet wil dat we deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Contactinformatie is te vinden in punt 12.Deze verwerking creëert profilering. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Als je de zogenaamde “Shopping Service” dienst hebt aanvaard en gebruikt, zoals meer in detail beschreven onder de voorwaarden van de dienst die je hier vindt, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van de overeenkomst (Art.6, lid 1, onder b, AVG).Als je daarentegen geen “Shopping Service” overeenkomst hebt gesloten, dan wordt de verwerking gebaseerd op een afweging van belangen (art.6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het onderzoeken van de volgorde waarin de verschillende betalingsmogelijkheden aan jou zullen worden gepresenteerd bij het afrekenen in de winkel. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de betaalmethoden worden getoond bij het afrekenen.
Voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren. Klarna voert ook doorlopende risico-evaluaties uit en stelt risicomodellen op om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/dienstenInformatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (jouw apparaat).Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme)De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna wordt beëindigd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om een fraudepreventie-evaluatie uit te voeren voordat een aankoop wordt aanvaard.Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming voor dit doel, om na te gaan of je een frauderisico loopt. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.Zie ook punt 7.2.3 over ons gebruik van fraudepreventiebureaus waaraan je gegevens kunnen worden doorgegeven, en onze rechtsgrondslag voor die doorgifte.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)In aanvulling op het bovenstaande ontvangt Klarna informatie van bureaus voor fraudepreventie over de vraag of jouw informatie wijst op een poging tot fraude.Om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Wanneer de kredietevaluatie wordt uitgevoerd.
Om de boekhouding en administratieve verwerking bij te houden zoals bepaald in de boekhoudwetgeving, en het bewaren ervan met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078))Gedurende de periode van boekhouding, en tot 7 jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om berekeningen uit te voeren overeenkomstig de regels inzake kapitaaltoereikendheidsverplichtingen.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel) Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Verordening Kapitaaltoereikendheid 575/2013, en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid 2013/36)Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

4.3 Doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt als je een van de betaalmethoden van Klarna gebruikt waarbij krediet wordt verstrekt, of wanneer je gebruik maakt van de Klarna-kaart of de eenmalige kaart.

Onderstaande tabel beschrijft de diensten die krediet kunnen verstrekken aan je: “Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (voor betaling via Direct Debit), “Financiering” (betaling in termijnen), evenals de Klarna-kaart en de eenmalige kaart (die beide worden aangeboden in de Klarna App).

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor info over wanneer Klarna de gegevens verwijdert.
Om een kredietbeoordeling uit te voeren vooraleer krediet wordt verleend.Dit houdt profilering in en hetbesluit tot goedkeuring of afwijzing van krediet houdt een “geautomatiseerdbesluit” in. Zie punt 6 voor meerinformatie over profilering engeautomatiseerde besluiten.Zie ook punt 7.3.1 over ons gebruik van fraudepreventiebureaus waaraan je gegevens kunnen worden doorgegeven, en onze rechtsgrondslag voor die doorgifte.Van jou:Contact- en identificatiegegevens. Van andere bronnen:Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Om de kredietovereenkomst aan te gaan en uit te voeren (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Wanneer de kredietevaluatie wordt uitgevoerd.
Om je persoonsgegevens te delen met de verschillende ontvangers die in punt 7.3 worden beschreven (kredietbureaus, incassobedrijven en andere kopers van uitstaande vorderingen, alsook VISA, schuld-overnemende partijen en aanbieders van digitale portemonnees).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen en diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.3).In de eerste plaats wanneer de aankoop plaatsvindt, maar ook zolang Klarna de gegevens in haar systemen bewaart, d.w.z. totdat ze worden gewist. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om het recht dat Klarna heeft om de betaling van je aankoop over te dragen aan een nieuwe begunstigde (“factoring”).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art.6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om uitstaande kredieten te verkopen als onderdeel van haar bedrijfsbeleid. Wij verzekeren je dat de verwerking nodig is om dit belang na te streven en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.De verwerking kan worden uitgevoerd ook al is de schuld onbetaald (je wordt op de hoogte gebracht als de schuld wordt overgedragen).
Het verrichten van incassodiensten, d.w.z. het innen en verkopen van achterstallige schulden.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel) Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus) Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het innen en verkopen van schulden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de schuld is betaald.
Om te voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor witwaspraktijken of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren, door risicobeoordelingen uit te voeren en risicomodellen te creëren. Deze verwerking houdt profilering in, en een besluit dat je een risico loopt op witwaspraktijken wordt een “geautomatiseerd besluit”. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).Om te voldoen aan de wet (art.6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme)De voorwaarde voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art.9, lid 2, onder g, AVG).Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of na de beëindiging van de klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavingsinstanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Archivering en boekhouding in overeenstemming met de boekhoudwetgeving.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Om te voldoen aan de wet (art.6, lid 1, onder c, AVG). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078))Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

4.4 Gebruik van je persoonsgegevens (en die van derden) om je toegang te geven tot de Klarna-accountdienst (spaar- en betaalrekeningen).

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist. 
Om Klarna’s spaar- en betaalrekeningen aan te bieden.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Gevoelige persoonsgegevens.Van andere bronnen:Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Informatie over derden (zoals de ontvanger van de betaling of de betaler) is gebaseerd op een belangenafweging (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen heeft Klarna gesteld dat zowel wij als jij (en ook de betalingsontvanger/betaler) een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens om de transacties in kwestie uit te voeren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Om je persoonsgegevens door te geven aan de in punt 7.4 beschreven categorieën van ontvangers (kredietinstellingen en andere financiële instellingen).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Gevoelige persoonsgegevens.Van andere bronnen:Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (art. 6, lid 1, onder b, AVG). De servicevoorwaarden zijn hier beschikbaar.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Om te voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor witwaspraktijken of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren, door risicobeoordelingen uit te voeren en risicomodellen te creëren. Deze verwerking houdt profilering in, en een besluit dat je een risico loopt op witwaspraktijken wordt een geautomatiseerd besluit. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme).De voorwaarde voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (art. 9, lid 2, onder g, AVG).Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavingsinstanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Archivering en boekhouding in overeenstemming met de boekhoudwetgeving.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078))Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Om berekeningen uit te voeren overeenkomstig de regels inzake kapitaaltoereikendheidsverplichtingen.Van jou:Contact- en identificatiegegevens. Betalingsinformatie.Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).Om te voldoen aan de wet (art. 6, lid 1, onder c, AVG) (Verordening Kapitaaltoereikendheid 575/2013, en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid 2013/36).Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

4.5 Gebruik van je persoonsgegevens wanneer je Klarna’s Shopping Service gebruikt.

Wanneer je Klarna’s Shopping Service gebruikt, zal Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven. De voorwaarden van de Shopping service en de beschrijving van de functies die er van deel uitmaken zijn hier beschikbaar.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist.
Om de Klarna’s Shopping Service te leveren en de functies die daar deel van uitmaken.De dienst impliceert jouw profilering om de inhoud van de Klarna App en de Klarna’s check-out te personaliseren.Alle in punt 3 genoemde soorten.Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).Gevoelige persoonsgegevens.Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als de boodschappendienst ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt (als je deze gegevens hebt geüpload, bv. via ontvangstbewijzen voor bepaalde aankopen/lidmaatschappen, via product- en verkopersrecensies, of als je ons op een andere manier inzage in deze gegevens hebt gegeven), dan verwerken wij deze gegevens op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a, AVG). Zie punt 3 voor meer informatie over dit soort persoonsgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Jij beslist om je locatie- en geolocatiegegevens met ons te delen of niet. Wij gebruiken deze informatie om winkels in jouw buurt te vinden.Je kan het delen van locatie- en geolocatiegegevens op je apparaat op elk moment uitschakelen.Van jou:Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over locatiesen
geolocaties).
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Wanneer de functie gesloten is. Klarna slaat je locatie- en geolocatiegegevens niet op nadat wij je de winkels in jouw buurt hebben laten zien.
Om je via de Klarna App een browser aan te bieden waarmee je bv. websites van winkels kunt bezoeken. Klarna zal informatie verzamelen over hoe je de browser gebruikt om haar mobiele applicatie aan te passen.Van jou:Gevoelige persoonsgegevens.Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Klarna App).Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bv. van pagina’s die je bezoekt), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a, AVG). Deze gevoelige informatie zal echter voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan om je de actuele website in de browser te tonen.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Om je persoonsgegevens door te geven aan de categorieën van ontvangers beschreven in punt 7.5 (filiaalnetwerken, Google, partners in het kader van de service Persoonlijke Financiën en het Aanbod- en Voordeelprogramma, alsook logistieke- en transportbedrijven, Klarna’s App- installatie analyse en advertentiediensten).Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Gevoelige persoonsgegevens (als je dergelijke gegevens hebt geüpload of ons op een andere manier inzage in deze gegevens hebt verschaft).Van andere bronnen:Informatie over goederen/diensten (de winkel)Apparaat informatie (je apparaat)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Klarna App).Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.5).Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Je kan Klarna-advertenties zien wanneer je je op andere websites en apps bevindt, zoals op sociale media. Dit is mogelijk via verscheidene digitale marketingnetwerken en met behulp van een reeks advertentietechnologieën. De advertenties die je ziet zijn gebaseerd op informatie die wij over je hebben, zoals je apparaat-ID, of hoe je eerder gebruik hebt gemaakt van Klarna’s diensten of op welke advertenties op onze sites je hebt geklikt. Je informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties voor jou het meest relevant zijn.
Deze verwerking kan profilering inhouden, met als doel de inhoud van de dienst aan te passen op basis van wat jij volgens ons interessant vindt. Je kan meer lezen over profilering in punt 6.
Van andere bronnen:Informatie over jouw gebruik van Klarna’s servicesApparaat informatie (Klarna)Afhankelijk van welke marketingnetwerken en -technologieën worden gebruikt voor de specifieke advertenties die je te zien krijgt, gebeurt dit ofwel op basis van de toestemming die je hebt gegeven (krachtens art. 6, lid 1, onder a), AVG), ofwel uit een legitiem belang om dit te doen op basis van een belangenafweging (art. 6, lid 1, onder f), AVG). Bij de afweging van belangen heeft Klarna bepaald dat zowel wij als jij een legitiem belang hebben om te bepalen welk soort reclame wij jou moeten aanbieden. Wij zorgen ervoor dat de gegevensverwerking die dit met zich meebrengt, noodzakelijk is om dat belang na te streven, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken.Hetzij wanneer je ons ervan in kennis stelt dat je je toestemming wil intrekken, hetzij wanneer het contract tussen jou en Klarna ten einde loopt.
Wij zullen ook ophouden je gegevens te verwerken indien en zodra je ons meedeelt dat je niet langer klant van Klarna wil zijn.

4.6 Extra diensten die je kan gebruiken bij voorbeeld via de Klarna mobiele applicatie of via Klarna’s browser extensie.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist.
Als je je e-mailaccount hebt gekoppeld aan Klarna’s Auto-import, dan zal Klarna regelmatig verbinding maken met je e-mailaccount(s) om informatie over je aankopen te verkrijgen.Je kan deze dienst te allen tijde beëindigen en daarmee de toegang van Klarna tot je e-mailaccount stopzetten. Van andere bronnen:Gevoelige persoonsgegevens. (de webmail provider)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Auto-import). (De webmail provider)Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a, AVG). Zie punt 3 voor meer informatie.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Als je je bankrekeningen hebt gekoppeld aan de Persoonlijke Financiën-service, zal Klarna je hulpmiddelen verschaffen om je financiën onder controle te houden met behulp van specifiek op jou afgestemde behoeften. Met deze verwerking doen we aan profilering, waarmee we de inhoud van de service willen aanpassen aan wat wij denken dat jou interesseert. Meer informatie over profilering vind je in punt 6. Als je de aanbiedingen en voordelen wil gebruiken die Klarna in het kader van deze dienst levert, zullen wij je persoonsgegevens delen met de partner die deze levert (zie punt 7.5.3).Van andere bronnen: Gevoelige persoonsgegevens. (je gelieerde rekening)Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over Persoonlijke Financiën). (je gelieerde rekening)Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a, AVG). Zie punt 3 voor meer informatie.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
Als je onze browserextensie gebruikt, verwerkt Klarna je gegevens om de dienst te leveren, waaronder het verwerken van informatie over welke websites/webdomeinen je bezoekt:Klarna verwerkt informatie over de e-commerce websites/webdomeinen die je bezoekt om deals te identificeren, cash back aan te bieden en je aangepaste aanbiedingen te doen in de Klarna extensie en mobiele applicatie. Deze verwerking wordt ook gedaan om je in staat te stellen eenmalige kaarten rechtstreeks in je browser aan te maken op websites waar deze dienst is ingeschakeld.Informatie over bezochte niet-ecommerce websites/ webdomeinen wordt niet door Klarna opgeslagen.Lees meer over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt in de extensie FAQ.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Informatie over goederen/diensten.Betalingsinformatie.Je contacten met de winkels waar je inkoopt of die je bezoekt.Gevoelige persoonsgegevens.Dienst-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Klarna mobiele applicatie en browser extensie).Van andere bronnen:Apparaat-informatie. (Jouw apparaat)Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten. (Klarna)Technische informatie gegenereerd door jouw gebruik van Klarna’s diensten. (Klarna)De verwerking is noodzakelijk voor Klarna om een contract (algemene voorwaarden voor de Klarna Shopping Service) met je te sluiten (art. 6, lid 1, onder b), AVG).Indien de dienst informatie verwerkt die bestaat uit gevoelige persoonsgegevens (d.w.z. dit soort gegevens over de websites/webdomeinen die je bezoekt), zal onze verwerking gebaseerd zijn op je uitdrukkelijke toestemming (art. 9, lid 2, onder a), AVG). Zie punt 3 voor meer informatie over dit soort persoonsgegevens.Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.

4.7 Aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen die op sociale media worden geplaatst, en jouw interactie met ons via sociale media.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist.
Als je je aanmeldt voor een evenement via sociale media, dan verwerken wij je persoonsgegevens om de gevraagde dienst te kunnen leveren.Je kan je hiervoor altijd afmelden door contact met ons op te nemen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 betreffende inschrijvingen voor evenementen via sociale media).Klarna moet je gegevens verwerken om een overeenkomst met je te kunnen sluiten (betreffende de deelneming aan een evenement) (art. 6, lid 1, onder b, AVG). Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.Wanneer het evenement voorbij is

4.8 Klarna’s verwerking als je contact opneemt met haar klantenservice.

Doel van de verwerking – wat we doen en waarom.Soorten van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens.Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de AVG.Wanneer het doel van het gebruik van de persoonsgegevens eindigt. Zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist.
Om alle zaken af te handelen die bij Klarna’s klantenservice binnenkomen.Dit houdt in dat verschillende vormen van schriftelijke gesprekken bewaard worden zowel om problemen van klanten te documenteren, als voor veiligheidsdoeleinden en om fraude tegen te gaan.Van jou:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.Van andere bronnen:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).Uitvoering van overeenkomsten (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Tot tien jaar, gebaseerd op de verjaringstermijn. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
Kwaliteits- en serviceverbetering (om een bevredigende dienstverlening te waarborgen). Wij kunnen telefoongesprekken tussen en schermdeelsessies jou en onze medewerkers registreren voor kwaliteitsdoeleinden, om betere producten en diensten te kunnen leveren.Van jou:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.Van andere bronnen:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij het afwegen van belangen heeft Klarna bepaald een gerechtvaardigd belang te hebben om haar diensten, interne training en kwaliteitscontrole te verbeteren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Als klant heb je ook belang bij een goede interactie-kwaliteit met Klarna.Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Je vindt de contactinformatie in punt 12.Wij verwerken de opnames van telefoongesprekken gedurende maximaal 90 dagen en en schermdeelsessies gedurende maximaal 30 dagen voor kwaliteitsborgingsdoeleinden.
We registreren wat er gezegd wordt wanneer je met onze klantendienst spreekt (om ervoor te zorgen dat wij gedocumenteerd hebben wat er is overeengekomen of besproken). Wij maken gebruik van de opgenomen telefoongesprekken tussen jou en onze medewerkers en van aantekeningen van onze medewerkers om te weten wat er is gezegd.Van jou:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.Van andere bronnen:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna)De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen heeft Klarna bepaald dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om de communicatie met haar klantenservice te documenteren. Zij garandeert dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt noodzakelijk is om dat doel te bereiken, en dat haar belang zwaarder weegt dan jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Als klant heb je er ook belang bij dat het besprokene op onpartijdige wijze wordt gedocumenteerd.Je kan contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe de bepaling tot stand is gekomen. Zie de contactinformatie in punt 12.90 dagen vanaf de dag dat de opname is gemaakt.
Als je contact met ons opneemt via sociale media zoals Facebook of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens ook door deze bedrijven worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met hun privacybeleid. Hetzelfde geldt voor het antwoord dat je van ons krijgt. Klarna verwerkt deze informatie om je vragen te kunnen beantwoorden.Van jou:Contact- en identificatiegegevens.Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.Van andere bronnen:Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).Uitvoering van overeenkomsten (art. 6, lid 1, onder b, AVG).Als we je vraag beantwoord hebben.

5. Hoe kun je je toestemming weer intrekken? 

Wanneer Klarna je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl of via de contactgegevens die je in punt 12 vindt.

Je kan ook geüploade informatie verwijderen uit de Klarna App, of de dienst beëindigen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen dan die informatie verwijderen. Als je je toestemming intrekt of de geüploade informatie verwijdert, kan je de service niet meer kunnen gebruiken ingeval Klarna’s persoonsgegevensverwerking plaatsvindt op basis van je toestemming.

Ten slotte: Zoals beschreven in punt 2 hierboven heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van persoonsgegevens (je kan bijvoorbeeld marketing uitschakelen). Je hebt ook het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten wissen, wat ook in punt 2 wordt beschreven.

6. Klarna’s profilering en geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor je hebben.

6.1 Klarna’s profilering van jou als klant.

“Profilering” betekent een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren, bv. door het analyseren of voorspellen van je persoonlijke voorkeuren, zoals je koopgedrag. Tegelijkertijd vergelijken wij jouw gegevens met wat onze andere klanten, met een vergelijkbaar gebruik van onze diensten, prefereerden.

Het doel van de profilering door Klarna en de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elke gelegenheid en voor elke profilering worden gebruikt, worden in detail beschreven in punt 3 hierboven. De profilering voor deze doeleinden heeft geen significante gevolgen voor jou als klant.

Wij gebruiken profilering voor de volgende doeleinden:

  • om op maat gemaakte diensten te leveren, die zich aanpassen op basis van wat wij denken dat jou het meest interesseert (dit geldt voor de Klarna App, de verschillende functies ervan, en de volgorde waarin de verschillende betaalmethoden getoond worden bij Klarna’s check-out), en

  • om je een gepersonaliseerde marketing aan te bieden via onze eigen en externe platforms en diensten.

Als je vragen hebt over hoe het profileringsproces werkt, kan je contact met ons opnemen. Contactinformatie is te vinden in punt 12. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen onze marketingprofilering door contact met ons op te nemen (wij zullen dan stoppen met de profilering voor marketingdoeleinden). Je kan ook onze profilering voor onze diensten beëindigen door de dienst stop te zetten.

6.2 Klarna’s geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je hebben.

Bepaalde besluiten in onze diensten zijn volledig geautomatiseerd, zonder dat onze medewerkers daarbij betrokken zijn, zoals geautomatiseerde besluiten met rechtsgevolg, of geautomatiseerde besluiten die in vergelijkbare mate aanzienlijke gevolgen voor je hebben. Deze beslissingen hebben een belangrijke impact op jou als consument, vergelijkbaar met juridische gevolgen. Door dergelijke beslissingen automatisch te nemen, verhoogt Klarna haar objectiviteit en transparantie bij de besluitvorming om jou deze diensten aan te bieden. Tegelijkertijd heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze beslissingen. Hoe je bezwaar kan maken tegen deze besluiten, lees je aan het eind van dit punt 6.2.

Geautomatiseerde besluiten die aanzienlijke gevolgen voor je hebben houden ook in dat er profilering plaatsvindt op basis van je gegevens vooraleer de beslissing genomen wordt. Deze profilering wordt gemaakt om je financiële situatie te evalueren (alvorens te besluiten krediet te verlenen) of om na te gaan of jouw gebruik van onze services risico op fraude of witwaspraktijken inhoudt. We profileren je gebruikersgedrag en financiële draagkracht en vergelijken deze gegevens met gedragspatronen en -omstandigheden met verschillende risiconiveaus.

Wanneer neemt Klarna geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je hebben?

We gebruiken dit soort geautomatiseerde beslissing als we:

  • besluiten om je aanvraag voor het gebruik van een kredietdienst goed te keuren.

  • besluiten je aanvraag om gebruik te maken van een kredietdienst niet goed te keuren. Deze geautomatiseerde kredietbeslissingen zijn gebaseerd op de door jou aan ons geleverde gegevens, op gegevens van externe bronnen zoals kredietbureaus en op Klarna’s eigen interne informatie. In aanvulling op de informatie over jou omvat Klarna’s kredietmodel vele andere factoren, zoals Klarna’s interne kredietrisiconiveaus en onze algemene terugbetalingstarieven (gebaseerd op bv. de huidige productcategorie).

  • besluiten of er risico op fraude is, of je verwerking een mogelijk frauduleus gedrag toont, dat je gedrag niet in overeenstemming is met een eerder gebruik van onze diensten, of dat je geprobeerd hebt je ware identiteit te verhullen. Geautomatiseerde beslissingen waarbij we vaststellen of je een frauderisico vormt gebaseerd op door jou geleverde informatie, gegevens afkomstig van fraudepreventiebureaus (zie punt 7.2.3 voor de details over degenen die wij gebruiken) alsook van Klarna’s eigen interne informatie.

  • besluiten of er een risico bestaat op witwaspraktijken, in het geval onze verwerking aantoont dat je gedrag op witwassing wijst. In relevante gevallen onderzoekt Klarna of bepaalde klanten vermeld staan op de sanctielijsten.

De verschillende soorten van persoonsgegevens gebruikt in elke beslissing worden beschreven in deel 3. Zie deel 7 voor meer informatie over de categorieën waarmee wij informatie delen betreffende de profilering gedurende geautomatiseerde besluitvorming.

Als je niet goedgekeurd bent in het kader van de geautomatiseerde beslissingen hierboven beschreven, dan krijg je geen toegang tot Klarna’s diensten, zoals onze betalingsmogelijkheden. Klarna heeft verschillende veiligheidsmechanismen om ervoor te zorgen dat de beslissingen juist zijn. Deze mechanismen omvatten permanente controles over onze keuzemodellen en willekeurige steekproeven in individuele gevallen. Als je je zorgen maakt over het resultaat kan je ons contacteren, en we zullen dan kijken of de procedure correct uitgevoerd werd. Je kan ook protesteren volgens de volgende instructies.

Je recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of tegen besluiten die anders aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben (samen met de relevante profilering). In dat geval kan je een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl. Een medewerker van Klarna zal dan de beslissing herzien, rekening houdend met elke bijkomende informatie en omstandigheid die jij ons bezorgt.

7. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wanneer we je persoonsgegevens delen verzekeren we ons ervan dat de ontvanger deze verwerkt in de lijn met deze kennisgeving, zoals bijvoorbeeld door het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht of gegevensverwerking met de ontvangers. Deze overeenkomsten omvatten alle redelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te zijn dat al je informatie verwerkt wordt op een adequaat niveau van bescherming en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

7.1 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna altijd je persoonsgegevens zal delen, ongeacht de service die je gebruikt.

7.1.1 Leveranciers en onderaannemers.

Beschrijving van de ontvanger: Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die enkel het recht hebben om de persoonsgegevens te verwerken die ze ontvangen van Klarna namens Klarna, dat wil zeggen: de gegevensverwerkers. Voorbeelden van zulke leveranciers en onderaannemers zijn providers van software en opslag van gegevens, providers van een betalingsdienst en bedrijfsconsulenten.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Klarna heeft de toegang nodig tot services en functionaliteiten van andere bedrijven daar waar zij ze zelf niet kan uitvoeren. Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om toegang te hebben tot deze diensten en functionaliteiten (Art. 6, lid 1, onder f, AVG. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.1.2 Klarna Groep 

Beschrijving van de ontvanger: Bedrijven in de Klarna Groep.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Dit is nodig om Klarna in staat te stellen om je van haar diensten en functionaliteiten te voorzien. Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om toegang te hebben tot en te voorzien in deze diensten en functionaliteiten (Art. 6, lid 1, onder f, AVG. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

Wanneer je winkelt in een buitenlandse winkel (d.w.z. een winkel die zich buiten de EU/EER-zone bevindt) die een overeenkomst heeft met een andere onderneming binnen de Klarna Group, dan is de bekendmaking van je persoonsgegevens tussen de Klarna-ondernemingen vereist om beiden in staat te stellen je betaling te beheren en de buitenlandse winkel in staat te stellen je aankoop te administreren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b), AVG).

Het ontvangende bedrijf van de Klarna-Group zal je persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring die in jouw land van toepassing is (zie lijst). Je kan meer lezen over hoe Klarna je persoonsgegevens beveiligt wanneer deze buiten de EU/EER worden doorgegeven in punt 8.

7.1.3 Een persoon die een volmacht heeft voor jouw financiële zaken. 

Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan je persoonsgegevens delen met een persoon die er toegangsrecht toe heeft onder volmacht. 

Doelstelling en rechtsgrondslag: Deze verwerking wordt uitgevoerd om je contact met ons te vergemakkelijken (via agenten) en vindt plaats onder op jouw toestemming (Art. 6, lid 1, onder a, AVG).

7.1.4 Autoriteiten. 

Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan informatie verstrekken aan autoriteiten zoals de politie, financiële instellingen, belastingsdiensten of andere autoriteiten en rechtbanken.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Persoonsgegevens worden gedeeld met de autoriteiten als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als jij ons dit vraagt, of indien nodig voor fiscale aftrek of om misdaad te bestrijden. Een voorbeeld van wettelijke verplichting tot informatieverstrekking is wanneer het noodzakelijk is maatregelen te nemen tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Afhankelijk van de autoriteit en de doelstelling bestaat de Klarna’s juridische grondslag uit de verplichting om de wet na te leven (art. 6, lid 1, onder c, AVG), om daarbij zowel de overeenkomst met jou na te komen (art. 6, lid 1, onder b, AVG), als om zichzelf rechtmatig te beschermen tegen criminaliteit (art. 6, lid 1, onder f, AVG).

7.1.5 Desinvestering van bedrijven of activa.

Beschrijving van de ontvanger: In het geval dat Klarna bedrijven of activa verkoopt, kan zij je persoonsgegevens overdragen aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa. Als Klarna of een groot deel van Klarna’s activa wordt overgenomen door een derde partij, kan Klarna ook de persoonsgegevens van haar klanten delen.


Doelstelling en rechtsgrondslag:
 Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om deze transacties uit te kunnen voeren (Art. 6, lid 1, onder f, AVG). Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.2 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna je persoonsgegevens deelt wanneer je haar betaalmethodes gebruikt in een winkel, of er in een winkel voor kiest te betalen met een debet- of creditcard bij Klarna’s check-out.

7.2.1 Winkels.

Beschrijving van de ontvanger: Met winkels bedoelen wij de winkels die je bezoekt of waar je winkelt (inclusief de gelieerde bedrijven van de winkel, als je daarvan door de winkel op de hoogte bent gebracht).

Doelstelling en juridische grondslag: Om de winkel in staat te stellen je aankoop en je interactie met de winkel of zijn gelieerde bedrijven te verwerken en te beheren, bv. door je identiteit te bevestigen, goederen toe te sturen, vragen en geschillen te behandelen, om fraude te voorkomen en eventueel relevante marketing te sturen. De privacyverklaring van de winkel is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens die met de winkel zijn gedeeld en die de winkel verwerkt. Normaal gesproken vind je op de website van de winkel een link naar het privacybeleid van de winkel. De juridische grondslag voor het delen van gegevens met winkels is deels de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de winkel (art. 6, lid 1, onder b, AVG) of is gebaseerd op je toestemming (Art.6, lid 1, onder a, AVG), voor zover het delen plaatsvindt in het kader van deze overeenkomst, en is deels gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Klarna en de winkel (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.2.2 Betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen.

Beschrijving van de ontvanger: Betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen verlenen diensten aan jou, de winkels en Klarna om elektronische betalingen uit te voeren en te beheren via een verscheidenheid aan betalingsmethoden, zoals creditcards en betalingsmethoden via de bank zoals automatische afschrijving en bankoverschrijving.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Sommige winkels maken gebruik van betalingsdienstaanbieders met wie zij jouw gegevens delen om je betaling te beheren. Dit delen vindt plaats overeenkomstig het eigen privacybeleid van de winkels. De winkel kan Klarna ook toestaan je gegevens te delen met de betalingsdienstaanbieder die zij gebruiken voor het verwerken van je betaling. Sommige betalingsdienstaanbieders verzamelen en gebruiken jouw informatie ook onafhankelijk, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor aanbieders van elektronische portemonnees. Daarnaast kan Klarna jouw informatie ook delen met andere financiële instellingen wanneer zij transacties uitvoert met jouw account om de transacties te voltooien. Het delen met betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen gebeurt om een door jou geïnitieerde transactie uit te voeren zoals met jou overeengekomen (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

7.2.3 Fraudepreventiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren.

Beschrijving van de ontvanger: Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met fraudepreventiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren.

Doelstelling en juridische grondslag: Klarna deelt je informatie om je identiteit en de juistheid van de gegevens te controleren die je ons hebt verstrekt en om misleidende en criminele activiteiten te voorkomen. De bedrijven waarmee wij samenwerken staan hier vermeld. Wij wijzen je erop dat deze bedrijven jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

Klarna deelt je informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten (Art. 6, lid 1, onder f, AVG), omdat de fraudepreventiebureaus en de bedrijven die identiteitscontroles bieden, informatie hebben over frauduleuze activiteiten en identiteitsbevestiging, wat belangrijk is voor Klarna om de hoeveelheid frauduleuze transacties te verlagen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Je kan ook de in de link hierboven genoemde organisaties contacteren, om je rechten uit te oefenen zoals bepaald in punt 2, ook eventueel tegen deze organisaties.

7.2.4 Google.

Beschrijving van de ontvanger: Als je Google Maps gebruikt bij het afrekenen of in de Klarna App (bijvoorbeeld door je adres op te zoeken in de adresbalk, bij het bekijken van “winkels bij mij in de buurt” of door informatie op te vragen over aanbiedingen en acties in de buurt), dan worden je persoonsgegevens gedeeld met Google. Google zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google Maps/Google Earth.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Klarna deelt deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten (art. 6, lid 1, onder f, AVG), aangezien Google Maps het mogelijk maakt om de adresfunctionaliteit te vinden bij de check-out en om maps en deals te tonen in de Klarna App, die relevant zijn voor je huidige locatie. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.3 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna je gegevens deelt wanneer je gebruik maakt van een van Klarna’s betaalmethodes waarbij krediet wordt verstrekt of wanneer je gebruik maakt van de Klarna kaart of de eenmalige kaart.

7.3.1 Kredietinformatiebureaus.

Beschrijving van de ontvanger: Als je een dienst van Klarna aanvraagt waarbij wij krediet verlenen (zie punt 4.3 over welke diensten van Klarna krediet impliceren), zullen wij je persoonsgegevens delen met kredietinformatiebureaus. Uitwisseling vindt niet plaats in geval van kleine bedragen of wanneer wij al over voldoende informatie beschikken.

Doelstelling en juridische grondslag: Je persoonsgegevens worden gedeeld met kredietbureaus om je kredietwaardigheid te evalueren, om je identiteit en je contactgegevens te bevestigen, en om jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Het delen van deze gegevens levert een kredietrapport op.

In Nederland stuurt Klarna het kredietbureau je naam, adres en telefoonnummer om een lookup over je te krijgen. Dit kredietonderzoek heeft geen invloed op je kredietwaardigheid.

De kredietbureaus zullen je informatie verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en je kan hier te weten komen met wie wij samenwerken.

Verder, als je een aanvraag voor financiering hebt ingediend dan geldt het volgende: Klarna deelt je naam, geboortedatum, adres en eventueel je e-mailadres, alsmede informatie over je financieringsschuld en de aflossingen op die schuld (waaronder te late aflossingen), met het Nederlandse schuldenregister (Bureau Krediet Registratie-BKR), in overeenstemming met de Nederlandse kredietwetgeving. De informatie die met het schuldenregister wordt gedeeld, kan van invloed zijn op je toekomstige kredietwaardigheid en de mogelijkheid om krediet te krijgen.

Klarna deelt je informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang haar activiteiten uit te voeren (Art. 6, lid 1, onder f, AVG), als de kredietinformatiebureaus informatie hebben over je financiële draagkracht wat belangrijk is voor Klarna om een juiste krediet evaluatie te kunnen waarborgen, en geen krediet te verlenen aan consumenten die niet in staat zijn dit terug te kunnen betalen. We verzekeren dat de verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om dat belang na te streven, en dat ons belang opweegt tegen jouw bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Je kan ook de in de link hierboven genoemde organisaties contacteren, om je rechten uit te oefenen zoals bepaald in punt 2, ook eventueel tegen deze organisaties.

Klarna bewaart de kredietinformatie over jou die we van een kredietinformatiebureau hebben ontvangen alleen in een scriptgegevens formaat. Als je een leesbare versie wenst, dan raden wij je aan rechtstreeks contact op te nemen met het kredietbureau dat je heeft meegedeeld dat Klarna een kredietrapport heeft aangevraagd.

7.3.2 Incassobedrijven (voor schulden die achterstallig zijn).

Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan genoodzaakt zijn je informatie te delen wanneer we de inning van onbetaalde achterstallige schulden verkopen of uitbesteden aan een derde partij, zoals een incassobedrijf.

Doelstelling en juridische grondslag: Deze gegevens worden gedeeld om je achterstallige schulden te innen. Incassobedrijven verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, of alleen namens Klarna in hun hoedanigheid van Klarna’s gegevensverwerkers. Incassobedrijven kunnen je onbetaalde schulden melden aan kredietinformatiebureaus of autoriteiten, wat van invloed kan zijn op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet aan te vragen. Deze gegevens worden gedeeld op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het innen en verkopen van schulden (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het innen en verkopen van schulden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.3.3. VISA en leveranciers van digitale portemonnees.

Beschrijving van de ontvanger: Wij delen informatie over jou en je aankopen wanneer je de Klarna-kaart gebruikt met VISA en met de leden van het VISA kaart netwerk. Als je de Klarna-kaart ook toevoegt aan je digitale portemonnee, kan het nodig zijn dat wij je gegevens delen met de leverancier van die portemonnee. In dat geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van die leverancier.

Doelstelling en juridische grondslag: Het delen vindt plaats voor zover dat nodig is om kaarttransacties uit te voeren, fraude te voorkomen en de regels voor het kaartnetwerk van VISA te volgen. Als je je Klarna-kaart vernieuwt of een nieuwe kaart ontvangt, zullen wij deze informatie aan VISA doorgeven, zodat VISA derden kan informeren bij wie je eerder je kaartgegevens hebt opgeslagen (bijvoorbeeld voor terugkerende transacties). Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

7.3.4 Schuldkopers (voor openstaande schulden).

Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan je openstaande schulden overdragen aan schuldenkopers.

Doelstelling en juridische grondslag: Bij de overdracht van je schuld aan een overnemende partij en dat voor de hele periode tot je de schuld hebt afbetaald, deelt Klarna je contact- en identificatiegegevens (naam, geboortedatum, socialezekerheids-nummer, adres en telefoonnummer), informatie over je financiële status (zoals resterend saldo, aflossingen en eventuele negatieve betalingsgeschiedenis in relatie tot de huidige schuld), alsmede informatie over de goederen of diensten die verband houden met de schuld. De koper zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid, waarover je informatie zult ontvangen zodra de schuld wordt overgedragen.

Het delen van persoonsgegevens met verschillende kopers is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om uitstaande schulden te verkopen als onderdeel van onze bedrijfsvoering (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Wij verzekeren je dat de persoonsgegevensverwerking die dit met zich meebrengt nodig is om dat belang na te streven, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.4 Categorieën van ontvangers bij gebruik van de Klarna-rekeningendienst (spaar- en betaalrekeningen).

7.4.1 Kredietinstellingen en andere financiële instellingen.

Beschrijving van de ontvanger: Wij delen je informatie met kredietinstellingen en andere financiële instellingen (zoals andere banken) wanneer je transacties uitvoert of betalingen doet naar andere rekeningen.

Doelstelling en juridische grondslag: Als je betalingen hebt verricht op een Klarna-rekening, dan verwerkt Klarna de informatie die we ontvangen van de bank die je hebt gebruikt voor de transactie, zoals contact- en identificatiegegevens en betalingsinformatie. Als je transacties of betalingen verricht naar rekeningen bij andere banken, dan geeft Klarna ook je contact- en identificatiegegevens en betalingsinformatie door zowel aan de ontvanger als ook aan de kredietinstelling of financiële instelling van de ontvanger. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

7.5 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna je persoonsgegevens deelt als je de Klarna’s Shopping Service gebruikt.

Je kan de voorwaarden voor de Klarna Shopping Service hier vinden.

7.5.1 Filiaalnetwerken.

Beschrijving van de ontvanger: Als je in de Klarna App of op onze website op een gesponsorde link klikt die naar een winkel, product of dienst verwijst, dan word je omgeleid naar de website van een ander bedrijf via een derde partij, het zogenaamde filiaalnetwerk. Hier kan je zien met welke filialen Klarna samenwerkt (gepresenteerd in de linker kolom). De filiaalnetwerken zullen je apparaat-informatie verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid (je vindt desbetreffende privacy verklaringen in de rechterkolom via dezelfde link als waarnaar hierboven wordt verwezen).  De winkel die je bezoekt via een gesponsorde link bepaalt welk filiaalnetwerk je informatie verwerkt. Meestal werkt een winkel maar met één bepaald filiaalnetwerk samen. Je kan meer informatie krijgen over welk netwerk dat is door contact met ons (of de winkel) op te nemen.

Doelstelling en juridische grondslag: Het filiaalnetwerk kan tracking technologie op je toestel plaatsen die informatie bevat over het feit dat je op die link in de Klarna App hebt geklikt, wat vervolgens wordt gebruikt om je bezoek aan de winkel te documenteren om zodoende een mogelijke commissie voor Klarna te berekenen.

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Bij het afwegen van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om jou gesponsorde links aan te bieden om winkels te promoten in de Klarna App en website. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.5.2 Google.

7.5.2.1 reCAPTCHA

Beschrijving van de ontvanger: Als je de Klarna App via ons web portaal gebruikt, verzamelt Google je apparaat-informatie via de reCAPTCHA-service van Google die daar is geïmplementeerd, eventueel samen met aanvullende informatie die je wil invoeren in de reCAPTCHA-service.

Doelstelling en juridische grondslag: Klarna verwerkt deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten (art. 6, lid 1, onder f, AVG), aangezien de reCAPTCHA-dienst het misbruiken van onze diensten voorkomt (bv. door te voorkomen dat bots proberen in te loggen). Google zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.5.2.2 Google Maps

Beschrijving van de ontvanger: Om op een geïntegreerde kaart in de Klarna mobiele App te kunnen laten zien waar je pakket zal worden afgeleverd, delen wij het betreffende afleveradres met Google. Google zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de service-voorwaarden en het privacybeleid van Google Maps/ Google Earth.

Doel en rechtsgrondslag: Klarna deelt deze informatie op basis van het legitieme belang van Klarna bij het uitvoeren van haar activiteiten (art. 6, lid 1, onder f, AVG). Door gebruik te maken van Google Maps kunnen wij je het afleveradres tonen op een geïntegreerde kaart in de Klarna mobiele App. Wij verzekeren dat deze verwerking noodzakelijk is om dat belang na te streven, en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, om redenen die verband houden met de omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten en hoe ze te gebruiken.

7.5.3 Partners in het kader van de dienst Persoonlijke Financiën en het Aanbod- en Voordeelprogramma.

Beschrijving van de ontvanger: Partners in het kader van de dienst Persoonlijke Financiën en het Aanbod- en Voordeelprogramma.

Doelstelling en rechtsgrondslag: Als je kiest om gebruik te maken van de aanbiedingen en voordelen van Klarna in het kader van de dienst Persoonlijke Financiën of het Aanbiedingen- en Voordelenprogramma, dan deelt Klarna de persoonsgegevens die nodig zijn om van het aanbod gebruik te kunnen maken met onze zakelijke partners (waaronder het feit dat je een klant van Klarna bent). Elk aanbod vermeldt de gegevens die zullen worden gedeeld. Gegevens worden gedeeld in het kader van de overeenkomst tussen jijzelf en Klarna (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

7.5.4 Logistieke en transportbedrijven.

Beschrijving van de ontvanger: Logistieke en transportbedrijven.

Doelstelling en juridische grondslag: Klarna deelt je persoonsgegevens met logistieke en transportbedrijven die de goederen leveren die je bestelt, als je je hebt aangemeld voor pakketopvolging. Voorbeelden van informatie die wij delen zijn contact- en identificatiegegevens en trackingnummers.

Wij wijzen je erop dat deze bedrijven jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

7.5.5. Analyse van Klarna’s App-installaties.

Beschrijving van de ontvanger: Om ons in staat te stellen te analyseren welke sociale media-advertentiediensten het meest effectief zijn om Klarna’s App installaties te besturen, zullen wij bepaalde gegevens delen met derde sociale media-adverteerders. De gegevens die wij delen zijn je installatie van de Klarna App en je apparaat ID. De social media adverteerders zullen deze gegevens gebruiken om installaties aan een bepaalde campagne toe te wijzen. Sommige kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken voor hun eigen doeleinden en in overeenstemming met hun eigen privacybeleid dat je hier kan vinden. Je kan hierover meer informatie krijgen door contact met ons op te nemen.

Doel en rechtsgrondslag: Wij verzamelen informatie van je apparaat met behulp van trackingtechnologie die informatie bevat over jou die de Klarna App installeert en je apparaat-ID, die vervolgens wordt gebruikt om te bepalen of je installatie was toe te schrijven aan een bepaalde social media-advertentie.

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG). Bij de afweging van belangen heeft Klarna bepaald dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om te definiëren welke social media adverteerders het meest effectief adverteren voor de Klarna App, zodat Klarna haar uitgaven efficiënt kan toewijzen. Wij zorgen ervoor dat de verwerking die dit met zich meebrengt noodzakelijk is om dat belang na te streven, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, om redenen die verband houden met de omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.5.6. Advertentiediensten.

Beschrijving van de ontvanger: Je kan advertenties van Klarna zien wanneer je je op andere websites en apps bevindt, zoals op sociale media. Dit is mogelijk via verscheidene digitale marketingnetwerken en met behulp van een reeks advertentietechnologieën.  Om ons in staat te stellen dit te doen, kunnen we bepaalde gegevens delen met externe sociale media-adverteerders, zoals je apparaat-ID en informatie over je gebruik van Klarna’s diensten.  De adverteerders in de sociale media gebruiken deze gegevens om jou relevante reclame aan te bieden. Sommige kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken voor hun eigen doeleinden en in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, dat hier kan worden gevonden. Je kan hierover meer informatie krijgen door contact met ons op te nemen.

Doel en rechtsgrondslag: Wij verzamelen informatie van je apparaat met behulp van trackingtechnologie die informatie bevat over jouw gebruik van de Klarna-diensten en je apparaat-ID, die vervolgens wordt gebruikt om te beslissen welke relevante reclame aan jou te leveren.

Afhankelijk van welke marketingnetwerken en -technologieën worden gebruikt voor de specifieke advertenties die je ziet, is de verwerking gebaseerd op waar je je toestemming voor hebt gegeven (art.6, lid 1, onder a, AVG) of waar wij een legitiem belang hebben om dit te doen op basis van een belangenafweging (art. 6 lid1, onder f, AVG). Bij de belangenafweging heeft Klarna bepaald dat zowel wij als jij een rechtmatig belang hebben bij de vaststelling welk type reclame wij je moeten aanbieden. Wij zorgen ervoor dat de verwerking die dit met zich meebrengt noodzakelijk is om dat belang na te streven, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Deze verwerking kan profilering inhouden om de inhoud van de dienst aan te passen op basis van wat wij denken dat jouw belangstelling heeft. Je kan meer lezen over profilering in punt 6.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, om redenen die verband houden met de omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

7.6 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna je persoonsgegevens deelt als je contact opneemt met onze klantenservice via sociale media.

7.6.1 Sociale media.

Beschrijving van de ontvanger: Sociale-mediabedrijven zoals Facebook, Instagram of Twitter.

Doelstelling en juridische grondslag: Als je contact met ons opneemt via sociale media zoals Facebook of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens ook door deze bedrijven worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met hun privacybeleid. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (art. 6, lid 1, onder b, AVG).

8. Wanneer kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven buiten de EU, en hoe beschermen wij ze dan?

Wij streven er altijd naar je persoonsgegevens binnen de EU/EER zone te verwerken. In bepaalde situaties echter, bv. wanneer wij je gegevens delen binnen de Klarna Groep of met een leverancier, onderaannemer of winkel die buiten de EU/EER opereert, kunnen je persoonsgegevens ook naar buiten de EU/EER worden overgemaakt. Klarna verzekert altijd dat hetzelfde hoge beschermingsniveau van toepassing is op je persoonsgegevens overeenkomstig de AVG, zelfs wanneer de gegevens worden doorgegeven buiten de EU/EER. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens (in detail beschreven in punt 2), worden niet aangetast wanneer gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Meer informatie over de ontvangers met wie Klarna je gegevens deelt, kunt u vinden in punt 7.

Wanneer je inkopen doet bij een winkel in een land buiten de EU/EER-zone, betekent het delen van je persoonsgegevens met die winkel dat je persoonsgegevens worden doorgegeven aan dit land buiten de EU/EER-zone.

Als je meer informatie wil over onze veiligheidsmaatregelen, kan je altijd contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens in punt 12. Meer informatie over welke landen geacht worden een “passend beschermingsniveau” te hebben, vind je op de website van de Europese Commissie, en hier kan je meer lezen over de standaardclausules van de Europese Commissie.

Veiligheidsmaatregelen die Klarna neemt bij de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER.

Landen buiten de EU/EER zone hebben mogelijkerwijze wetten die overheidsinstanties toestaan om toegang te vragen tot persoonsgegevens die daar zijn opgeslagen met het oog op misdaadbestrijding of de bescherming van de nationale veiligheid. Ongeacht of wij of een van onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken, zullen wij ervoor zorgen dat een hoog beschermingsniveau wordt gewaarborgd bij de overdracht van die gegevens en dat passende beschermingsmaatregelen zijn genomen, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten (zoals de AVG). Dergelijke passende waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de verzekering dat

  • als de Europese Commissie besloten heeft dat het land buiten de EU/EER waarnaar je persoonsgegevens worden doorgegeven, een passend beschermingsniveau biedt dat overeenstemt met het beschermingsniveau dat door de AVG wordt geboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de persoonsgegevens nog steeds beschermd zijn tegen ongeoorloofde openbaarmaking, en dat je nog steeds je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kunt uitoefenen, of

  • de standaardclausules van de Europese Commissie afgesloten zijn tussen Klarna en de ontvanger van de persoonsgegevens buiten de EU/EER.   Dit betekent dat de ontvanger garandeert dat het door de AVG geboden niveau van bescherming van je persoonsgegevens nog steeds van toepassing is, en dat je rechten nog steeds worden beschermd. In die gevallen gaan wij ook na of er in het ontvangende land wetten zijn die gevolgen hebben voor de bescherming van je persoonsgegevens. Waar nodig nemen wij technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd blijven tijdens de overdracht naar het betrokken land buiten de EU/EER.

Ondanks wat hierboven wordt uiteengezet, als de winkel waar je gaat shoppen zich in een land buiten de EU/EER bevindt, betekent de data sharing met die buitenlandse winkel (of met de lokale Klarna-entiteit van die buitenlandse winkel) dat je persoonsgegevens naar dit land buiten de EU/EER worden doorgegeven. Anders zou het niet mogelijk zijn om je aankoop te administreren. Klarna vertrouwt in de eerste plaats op de standaardclausules van de Europese Commissie om de bescherming van je persoonlijke gegevens voor dergelijke gegevensoverdrachten te waarborgen, maar zoals hierboven uiteengezet, kunnen landen waar de buitenlandse winkel is gevestigd wetten hebben die de efficiënte bescherming door de standaardclausules verhinderen. Zelfs als dit het geval is, zullen je persoonlijke gegevens toch worden doorgegeven aan de buitenlandse winkel (of aan de lokale Klarna-entiteit van de buitenlandse winkel), zolang de gegevensoverdracht noodzakelijk is om je specifieke aankoop te beheren.

9. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Hoe lang Klarna je persoonsgegevens bewaart is afhankelijk van de doeleinden waarvoor Klarna de persoonlijke gegevens gebruikt: 

  • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor de contractuele relatie tussen jou en Klarna worden over het algemeen bewaard voor de duur van de contractuele relatie en daarna voor maximaal 10 jaar op basis van verjaringswetten.

  • Persoonsgegevens die Klarna onder een wettelijke verplichting moet bewaren, bijvoorbeeld onder de wetgeving inzake witwaspraktijken of boekhoudwetgeving, worden over het algemeen respectievelijk 5 en 7 jaar bewaard.

  • Persoonsgegevens die niet worden gebruikt voor je contractuele relatie met Klarna of waarvoor Klarna geen wettelijke bewaarplicht heeft, worden slechts bewaard zolang nodig is om het betreffende doel van onze gegevensverwerking te bereiken (meestal 3 maanden). Meer informatie is te vinden in de tabel onder punt 4.

In een beperkt aantal gevallen moeten de persoonsgegevens wellicht langer worden bewaard in verband met de wetgeving inzake kapitaaltoereikendheid waaraan Klarna moet voldoen.

De hierboven genoemde wettelijke verplichtingen betekenen dat Klarna je persoonsgegevens niet kan verwijderen, zelfs niet op jouw verzoek, zoals beschreven in punt 2. Als wij geen wettelijke verplichting hebben om de persoonsgegevens te bewaren, moeten wij in plaats daarvan beoordelen of wij de persoonsgegevens nodig kunnen hebben om Klarna te beschermen tegen juridische claims.

Wij wijzen je erop dat ook al hebben wij een wettelijke verplichting om je persoonsgegevens op te slaan, dit niet betekent dat wij deze gegevens ook voor andere doeleinden mogen gebruiken.  Klarna zal voor elk specifiek doel een beoordeling maken van hoe lang wij je persoonsgegevens mogen gebruiken. Je kan hier meer over lezen in punt 4.

10. Hoe gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën?

Om een op maat gemaakte en soepele ervaring te bieden, maakt Klarna gebruik van cookies en soortgelijke tracking-technologieën in onze verschillende interfaces, zoals onze website, de Klarna App en bij de kassa van winkels die samenwerken met Klarna. Je kan in elke interface informatie vinden over de tracking-technologie die Klarna gebruikt, alsook informatie over hoe je die tracking-technologie accepteert of weigert.

11. Updates van dit Privacybeleid. 

Wij werken voortdurend aan de verbetering van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit kan wijzigingen van bestaande en toekomstige diensten inhouden. Ingeval die verbetering een kennisgeving of toestemming vereist overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, dan word je daarvan in kennis gesteld of krijg je de gelegenheid je toestemming te geven. Het is ook belangrijk dat je deze privacyverklaring leest telkens je een van onze diensten gebruikt, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je vorig gebruik van de dienst in kwestie.

12. Klarna’s contactgegevens.

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd bij het Zweedse registratiekantoor voor bedrijven onder nummer 556737-0431 en haar statutaire zetel is gevestigd te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Klarna heeft een functionaris voor gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming. Wij hebben ook een aantal klantenserviceteams dat kwesties in verband met gegevensbescherming behandelt. Je kan al deze personen bereiken op dataprotectie@klarna.nl. Als je specifiek contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Klarna, vermeld dit dan in de onderwerpregel.

Klarna Bank AB (publ) houdt zich aan de Zweedse wetgeving inzake gegevensbescherming. Ga naar www.klarna.nl voor meer informatie over Klarna.

0
  0
  Winkelwagen
  Geen producten in je winkelwagenTerug naar de winkel
   Bereken verzendkosten